Náboženství

Egyptské náboženství lze s určitým zjednodušením charakterizovat jako historicky vzniklé národní náboženství, založené především na kultu. Představuje poměrně nesourodou směsici náboženských představ a zkušeností od nejjednoduchších animistických až po velmi složité teologické úvahy. tyto představy byly v různých dobách různě interpretovány. Nikdy nebyly shrnut do jednoho dogmatu. Náboženství bylo vnitřně velmi různorodé a tolerantně polyteistické.
Velký počet bohů vznikl důsledkem původního pravěkého uctívání různých forem života a tak docházelo k zbožštění zvířat i lidí.
Základem identifikace a rozlišení jednotlivých božstev bylo jméno a atributy. Božstva mohla být v různých formách" zvířat ipředmětů, kde se spojovaly také prvky lidské a zvířecí. Božstva nebyla nikdy systematizována. Božstva byla chápána zpravidla jako neutrální síly, jejíž vztah k člověku vyplývá do značné míry ze vztahu člověka k ní. Postoj Egypťanů k nim byl většinou účelový, ale mohl se také pohybovat v širokém spektru od vyhrožování a snahy je ovládnout pomocí magie až po ryze individuální vztah mezi prosebníkem a jeho božským ochráncem.
Prostředkem k objasnění a pochopení světa byly mýty. V denním životě byl mýtus obsažen v řadě rituálů a obřadů.
Náboženství bylo úzce spjato s panovníkem jenž zaručoval nerušený koloběh světa a jako prostředník mezi božstvem a lidmi. To od něj převzali později kněží.
Základním projevem náboženství byl kult odehrávající se v chrámech a spojený s přinášením obětí. Velmi komplikované byly obřady např. související se smrtí.
Řada původně egyptských představ a názorů se odrazila v jiných náboženstvích a filozofických směrech, nebo byla od nich přejata. Například kulty spojené s Esetou a podobné mystéria. Egyptského původu je také myšlenka posmrtého soudu. Egyptský vliv v Bibli ( závislost 104. žalmu s Achnatonovým hymnem na Atona). Možné stvárnění Esety kojícího svého malého syna Hora a podobě ztvárněnou Madonou.Představy o podzemí jako o pekle, mezi triádami a ideou Trojice boží atd.. Nejpádnější je vliv atributů jako smyčkový (koptský) kříž jenž vznikl ze symbolu anch a mnoho dalších.